De Hillegommer

6 februari 2018

De Hillegommer 6 februari 2018


Advocaat en politie op bezoek

Daniëlle van den Hoogen en Renë Nieuwenhuizen weten de kinderen twee uur lang te boeien. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

HILLEGOM n In Jongerencentrum Solution waren vorige week zo'n 20 kinderen aanwezig tijdens een informatieve middag die in het teken stond van justitie. De bijeenkomst is een initiatief van Welzijnskwartier Hillegom en bestemd voor kinderen vanaf 10 jaar. Onder het motto: 'Later als ik groot ben', laat Welzijnskwartier de kinderen kennismaken met diverse beroepen. Werken in een hotel, een bank en een supermarkt zijn al geweest en nu konden de kids kennismaken met een politieagent en een advocaat. (lees het hele artikel op pagina 11)

Haalbaarheid Duinpolderweg

Hillegom n Van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties (Milieudefensie afdeling Haarlem, Vereniging Behoud de Polders, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Stichting Duinbehoud en Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland) ontving de redactie een bericht met als titel: Onjuiste informatie over haalbaarheid Duinpolderweg.

"In het debat over de Duinpolderweg is het weggedeelte tussen de N208 en N206 bijzonder sterk omstreden.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord- en Zuid-Holland willen dit weggedeelte vooralsnog niet aanleggen, maar wel voor de toekomst reserveren.

De bestuurders van Holland Rijnland pleiten juist fel voor een snelle aanleg. Anderen willen helemaal geen weg door dit open waardevolle landschap. GS van genoemde provincies vertellen echter niet dat een wegverbinding met de N206 mogelijk helemaal niet uitvoerbaar is..."

Het volledige bericht is te lezen op: www.dehillegommer.nl.

De Natuur- en Milieuorganisaties zien met grote verbazing dat zowel GS als Holland Rijnland het grootste knelpunt van dit weggedeelte helemaal over het hoofd zien: de sterke toename van de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied van de duinen. Het milieueffectrapport bevestigt dat hier sprake is van een ernstig negatief effect. Omdat de duinen al overbelast zijn met stikstof vormt dit zelfs een groot knelpunt. Op grond van Europese en Nederlandse regelgeving mag zo'n weg dan helemaal niet worden aangelegd.

Het rapport stelt geruststellend dat gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde 'ontwikkelruimte' van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met dit programma wil de overheid de problemen in Natura 2000-gebieden op afzienbare termijn wegwerken. Naar nu blijkt zijn deze geruststellende woorden niet terecht. De ontwikkelruimte mag alleen worden toegepast als vaststaat dat de stikstof in de duinen binnen afzienbare termijn onder de kritische grens daalt. Recente meetgegevens van de overheid laten echter zien dat de stikstofbelasting in de afgelopen 10 jaar helemaal niet is afgenomen, maar zelfs nog met ongeveer 25% is toegenomen.

Daarmee is het uitermate twijfelachtig geworden of een wegverbinding naar de N206 ooit de vereiste vergunning kan krijgen. Het nut en de noodzaak van de weg zijn al niet aangetoond. Maar het is bovendien zeer de vraag of zo'n weg uitvoerbaar is. GS melden dat ten onrechte niet in de stukken aan Provinciale Staten en evenmin dat vergelijkbare zaken elders in het land momenteel aanhangig zijn bij het Europese Hof voor Justitie. Reservering van zo'n wegtracé heeft dan helemaal geen zin.

Vermist

Hillegom/Castricum n Nog altijd is de 43-jarige Fiona Meiland, dochter van de Hillegomse Veronica Handgraaf, vermist.

Afgelopen weekend is opnieuw massaal gezocht naar de vrouw in de omgeving van Castricum. Meiland verdween op 19 december uit Heiloo. Bij camping Bakkum in Castricum werd het laatste signaal van haar mobiel opgepikt. Bij de zoekactie werden zo'n honderd politiemensen ingezet. Met politiehonden werd het gebied uitgekamd, zonder resultaat.

Meilands moeder vermoedt dat Fiona bewust is verdwenen. In het verleden is ze vaker enige tijd zoek geweest, maar nog nooit zo lang. Informatie over de vermissing, inclusief signalement, staat op www.politie.nl.

Leidsevaart even dicht

Hillegom n Op de Noorder Leidsevaart is vanaf 5 februari gestart met de aanleg van passeerhavens.

Daarom is de weg tot en met vrijdag 23 maart afgesloten voor doorgaand verkeer.

Voor bewoners en bedrijven wordt met borden aangegeven of zij hun woning of bedrijfsruimte kunnen bereiken via de Beeklaan of via de Margrietenlaan. Het herstel van het historische karakter en de oeverbescherming van de Noorder Leidsevaart wordt 465.000 euro duurder.

In 2016 was voor het werk 1,8 miljoen uitgetrokken.

Het oorspronkelijk ontwerp is na overleg met omwonenden aangepast. Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn elf inritstroken aangepast en de passeerstroken bij enkele bedrijven. (bron: BO)

GRV 2018: partijen aan het woord

Bloeiend Hillegom met Ria Heemskerk

Hoe een mug een reus doodt

Meer lucht voor FC Lisse

Column n Poespas