De Hillegommer

13 februari 2018

De Hillegommer 13 februari 2018


Valentijnsactie op het Fioretti

Op de dag van de liefde geven leerlingen van het Fio elkaar een zakje met chocoladehartjes. | Foto: met dank aan Veronique Wertenbroek-Van Geldre

Hillegom n Op het Fioretti College Hillegom delen de leerlingen hun hart(jes) met een ander: al een aantal jaren vieren de leerlingen op 14 februari Valentijnsdag met de rozenactie. Een paar honderd rozen worden dan door leerlingen gegeven aan andere leerlingen. De leerlingenraad heeft de Valentijnsactie dit keer in een heel nieuw jasje gegoten! Alle leerlingen krijgen van de leerlingenraad een zakje met chocoladehartjes met daarbij de boodschap deze hartjes te delen met de mensen om zich heen, die ze een warm hart toedragen.

Duinpolderweg: langs of door Hillegom?

Hillegom n Van de aanvankelijke zeven varianten voor de aanleg van de Duinpolderweg zijn er nu nog maar een, wellicht twee varianten over: langs Hillegom in het noorden, aan de zuidrand door de Oosteinde polder (Midden variant), of door Hillegom over de bestaande Weerlaan vlak langs en gedeeltelijk door de woonwijk Treslong (NOG Beter2.0 variant).

Door Jos Draijer

Op 25 januari heeft de commissie Financiën en Mobiliteit van Provinciale Staten van Noord Holland min of meer ingestemd met de keuze van Gedeputeerde Staten van NH voor een voorlopig voorkeurstracé voor de beoogde Duinpolderweg.

Maar nog met het eventueel doortrekken van die weg naar de N206. In de Provincie Noord Holland beslist Gedeputeerde Staten hierover.

In Zuid Holland beslist Provinciale Staten daarover. Woensdag 7 februari werd in de commissie Verkeer en Vervoer van de Provinciale Staten van Zuid Holland over de voorlopige tracékeuze voor de Duinpolderweg gesproken. Zij het, dat het gehele project 'Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek – Haarlemmermeer – Kennemerland' onderwerp van gesprek was. (Lees het hele artikel op pagina 19 en op www.dehillegommer.nl)

Van dit project, dat uit 8 onderdelen bestaat, is de beoogde verbinding (Duinpolderweg) tussen de A4 en de N 208 met een mogelijkheid van doortrekking naar de N 206, het meest bekende maar ook het meest politiek gevoelige deel. De andere 7 onderdelen liggen niet echt bestuurlijk of politiek gevoelig. Dat bleek overduidelijk in de vergadering op 7 februari van de Statencommissie Verkeer en Vervoer van Zuid Holland. Een lange lijst van insprekers had zich gemeld. Dit nam ruim twee uur in beslag voordat de vergadering van de Statencommissie kon beginnen.

Ondanks dat de Statenleden de bekende slagen om de arm hielden vanwege de nog lopende inspraakprocedures werd een aantal zaken in deze vergadering wel duidelijk.

Binnen en buiten de Staten van Zuid Holland is niet of nauwelijks draagvlak voor het door Gedeputeerde Staten voorgestelde voorlopige voorkeurstracé door Vosse- en Weerlanerpolder en bedrijventerrein Horst en Daal naar de Weeresteinstraat (N 208). Maar wat dan? Hoewel sommigen nog steeds pleitten voor helemaal niets doen is dat geen reële optie meer.

In het debat werd wel duidelijk dat van de aanvankelijke 7 varianten er nu nog maar een of wellicht twee varianten over zijn: in het noorden langs Hillegom aan de zuidrand door de Oosteinde polder (midden variant) of door Hillegom over de bestaande Weerlaan vlak langs en gedeeltelijk door de woonwijk Treslong (NOG Beter 2.0 variant). Opvallend daarbij, beide varianten lopen over Hillegoms grondgebied. Daarmee heeft de Statencommissie ruimte gemaakt voor Provinciale Staten om bij definitieve besluitvorming de keuze van de Hillegomse gemeenteraad doorslaggevend te laten zijn. Aanstaande donderdag 15 februari stelt de gemeenteraad van Hillegom de in te dienen Zienswijze vast over het tracé voor de Duinpolderweg. Maar hoeveel ruimte is er nog voor de Hillegomse gemeenteraad? Immers, woordvoerder van Kempen van het Samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens 14 gemeenten waaronder Hillegom, heeft in de Statencommissie het voorkeurstracé van Gedeputeerde Staten al afgewezen en als alternatief het tracé ten noorden langs Hillegom tot aan de N 208 ( de midden variant) voorgesteld. De 14 gemeenten tekenen daarbij wel aan dat nut en noodzaak van een eventuele doortrekking tot de N 206 eerst heel goed bekeken moet worden.

Gedeputeerde Floor Vermeulen vatte aan het eind van de vergadering de nog openstaande vragen samen: waar moet de oversteek over de Ringvaart worden gemaakt, hoe staat met nut en noodzaak voor de eventuele verbinding tussen de N 208 en N 206, en wat leveren de Zienswijzen op voor eventuele aanpassing van de plannen. Hij zegde ook toe alle Zienswijzen aan de Statenleden te sturen, de kostenberekening voor de overgebleven varianten op een rijtje te zetten, de verkeerscijfers over de Weerlaan te overleggen, het Provinciale fietsbeleid bij deze pannen te betrekkeninzicht te geven in de provinciale woningbouwplannen in ZH en NH, en informatie te verstrekken over de effecten op natuur.

Op 4 april a.s. vergadert de Statencommissie opnieuw over de plannen. Voorafgaand wordt opnieuw een werkbezoek georganiseerd voor Statenleden van beide provincies om zich heel concreet op de hoogte te stellen van de werkelijke situatie in het plangebied met het oog op definitieve besluitvorming in Provinciale Staten in het begin van de zomer.

Hillegom trekt 1,5 miljoen uit voor duurzaamheid

Hillegom n Het college biedt de gemeenteraad bij de Omgevingsvisie 'Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland' direct de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2018 – 2022 aan.

Het college wil de komende vijf jaar 1,5 miljoen euro uittrekken voor duurzaamheid. Duurzaam Hillegom loopt als een rode draad door de Omgevingsvisie. Inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente werken samen aan 'Energieneutraal in 2030' en 'Klimaatneutraal in 2050'. De raad beslist 22 februari over de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid. (Bron: BO)

GRV 2018:

partijen aan het woord

PvdA met Teresa Cardoso Ribeiro

FNV helpt

met aangifte

Ga mee naar Frans Bauer

column n Poespas